Ogólne warunki, polityka prywatności, warunki użytkowania i polityka prywatności

Ogłoszenie wstępne

Pharao Pictures s.r.o. niniejszym ostrzega, że ​​część A tej podstrony, odpowiednio. dokumentu, Ogólne Warunki, które regulują warunki zakupu w sklepie internetowym www.nasypanej.cz i poprzez które sprzedawca wypełnia obowiązki sprawozdawcze wobec konsumentów. Odpowiednio część B tej podstrony. dokumentu poniżej to warunki prywatności. Dzięki tej sekcji sprzedawca wypełnia obowiązki sprawozdawcze wobec podmiotów danych, które przekazują swoje dane osobowe w sklepie internetowym w związku z zakupem towarów, subskrypcją biuletynu, rejestracją sklepu internetowego itp. Odpowiednio część C tej podstrony. poniższego dokumentu stanowią warunki użytkowania i prywatności, które regulują warunki zakupu niestandardowego menu w sklepie internetowym www.nasypanej.cz i poprzez które sprzedawca wypełnia obowiązki sprawozdawcze wobec konsumentów.

Część A

Ogólne warunki handlowe

I. Definicje

Do celów niniejszych warunków:

1. „Sprzedawca” Pharao Pictures sro, z siedzibą pod adresem Nováčkova 346/58, 614 00, Brno, Republika Czeska, nr ID: 29351332, zarejestrowany w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Brnie, sekcja C, wstawić 74487, kontakt e-mail : info@nasypanej.cz, kontakt telefoniczny: + 420 603 228 641. Przy zawieraniu i realizacji umowy zakupu sprzedawca działa zgodnie z tymi warunkami w ramach swojej działalności gospodarczej i biznesowej.

2. „Kupujący” oznacza osobę, która jest zainteresowana zawarciem umowy zakupu ze Sprzedawcą lub ze Sprzedawcą za pośrednictwem strony internetowej www.nasypanej.cz.

3. „Konsument” oznacza Kupującego, który przy zawieraniu i realizacji Umowy zakupu, kontaktuje się ze Sprzedawcą poza jego działalnością gospodarczą lub poza niezależnym wykonywaniem zawodu.

4. „Zarejestrowany użytkownik” oznacza osobę, która rejestruje się w Sklepie internetowym w celu korzystania z usług związanych z rejestracją on-line.

5. „Strony” oznaczają Sprzedającego i Kupującego.

6. „Umowa” oznacza umowę zakupu zawartą między Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem strony internetowej www.nasypanej.cz.

7. „Sklep internetowy” oznacza sklep prowadzony pod domeną www.nasypanej.cz. Sklep internetowy nie jest przeznaczony dla osób poniżej 18 roku życia, osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych oraz osób niebędących konsumentami.

II. Przepisy wstępne

1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do zawierania Umów, których przedmiotem są towary oferowane przez Sprzedawcę za pomocą środków porozumiewania się na odległość w Sklepie Internetowym i stanowią integralną część zawartej w ten sposób Umowy.

2. O ile pisemna umowa między Stronami nie stanowi inaczej, niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich relacji między Sprzedawcą a Kupującym. Pytania nieuregulowane niniejszym Regulaminem podlegają prawu czeskiemu (zwanemu dalej „obowiązującym prawem”). W przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem, a niektóre jego prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków i obowiązującego prawa są różnie regulowane przez prawo kraju, w którym ma miejsce zamieszkania Konsumenta, zastosowanie mają przepisy bardziej korzystne dla Konsumenta.

III. Towar

1. Interfejs internetowy sklepu internetowego zawiera informacje o towarach wyznaczonych przez sprzedawcę do sprzedaży, w tym jego główne cechy, cenę, opcje płatności, opcje wysyłki i inne informacje dotyczące określonych towarów.

2. Podana jest cena zakupu towarów w sklepie internetowym, w tym podatek VAT i wszystkie powiązane opłaty. Cena zakupu towarów pozostaje ważna, dopóki jest podana w sklepie internetowym dla odpowiednich towarów.

3. W przypadku wskazania dwóch elementów na stronie internetowej, z których jeden jest przekreślony, przekreślona kwota ma wyłącznie charakter informacyjny, a cena zakupu jest niższą kwotą, która nie została przekreślona.

4. Wszelkie informacje dotyczące towarów wymienionych w Sklepie internetowym, takie jak opis towaru, jego specyfikacje, zdjęcia itp., Są informacjami dostępnymi dla Sprzedawcy w momencie jego wprowadzenia, a towary mogą w rzeczywistości nieznacznie różnić się od tych informacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia niewielkich zmian w opisie towaru w celu dostosowania opisu do rzeczywistości.

5. Oferty towarów umieszczone w sklepie internetowym są ograniczone czasowo i ilościowo, jak określono w szczególnych przypadkach dla towarów w sklepie internetowym lub w kontekście zwiastuna dotyczących działań marketingowych Sprzedawcy.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia maksymalnej liczby zakupów, które pojedynczy Kupujący może zrobić dla określonych towarów, aby zapewnić wszystkim kupującym opcję uczciwego zakupu.

IV. Informacje przed zawarciem umowy i procedura zawarcia umowy

1. Przed zawarciem umowy Sprzedawca przekazuje konsumentowi następujące informacje:

1.1 możliwe metody płatności są wymienione w art. VI. niniejszych warunków i sposobu dostawy towarów określono w art. V. niniejszych warunków,

1.2 jedynie ograniczenia określone w art. III mają zastosowanie do dostawy towarów. niniejszych warunków,

1.3 kwota kosztu dostawy towaru jest określona w art. V. niniejszego regulaminu,

1.4 dane dotyczące praw wynikających z wadliwego wykonania oraz inne warunki korzystania z tych praw określono w art. VIII. niniejszych warunków,

1.5 Umowa nie zostaje zawarta na czas nieokreślony, jej przedmiotem nie jest wielokrotne świadczenie, ani nie jest umową zgodnie z postanowieniami sekcji 1837 (a). l) czeskiej ustawy nr 89/2012 Coll., kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami (zwany dalej „kodeksem cywilnym”),

1.6 Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty żadnej zaliczki lub podobnej płatności przed zawarciem umowy,

1.7 koszt korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem których zawarta jest Umowa, ponosi w całości Kupujący, którego wysokość zależy od warunków usługodawcy telekomunikacyjnego, z którego Kupujący korzysta przy zawarciu Umowy. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość,

1.8 Więcej informacji na temat korzystania z prawa odstąpienia i formularza odstąpienia znajduje się w art. VII. niniejszych warunków,

1.9 w przypadku odstąpienia konsument ponosi koszty zwrotu towarów określone w art. VII. niniejszych warunków,

1.10 Konsument może skontaktować się ze Sprzedawcą w ramach pozasądowego rozstrzygnięcia reklamacji za pośrednictwem adresu: info@nasypanej.cz, a także może złożyć skargę na działanie Sprzedawcy do organu nadzorczego lub państwowego organu nadzoru, którym jest Czeska Inspekcja Handlowa, zarejestrowana w Štěpánská 567 / 15, 120 00 Praha 2 oraz w zakresie ochrony danych osobowych Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Pplk. Sochora 27 170 00 Praga 7 Republika Czeska.

1.11 W stosunku do Konsumenta lub Zarejestrowanego Użytkownika Sprzedawca nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu § 1826 ust. e) Kodeksu cywilnego.

2. Niniejszy regulamin jest napisany w języku czeskim. Umowa między Sprzedawcą a Kupującym zawierana jest w języku czeskim.

3. Składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego, Kupujący wyraża zgodę na zawarcie umowy na odległość przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość.

4. Techniczne kroki prowadzące do zawarcia umowy są następujące:

4.1 Po wprowadzeniu adresu e-sklepu w przeglądarce internetowej, Kupującemu zostanie zaoferowana oferta towaru, a Kupujący ma możliwość wyboru konkretnego towaru.

4.2 Po wybraniu przez Kupującego konkretnego przedmiotu z menu Sprzedającego wyświetlane są szczegółowe informacje o tym przedmiocie.

4.3 Kupujący wybiera wymaganą ilość i umieszcza towar w elektronicznym koszyku, klikając przycisk „Dodaj do koszyka”. Elektroniczny koszyk jest dostępny dla Kupującego w dowolnym momencie poprzez kliknięcie przycisku reprezentującego koszyk.

4.4 Po kliknięciu przycisku koszyka Kupujący otrzyma przegląd wybranych towarów, zawierający dla każdego produktu umieszczonego w elektronicznym koszyku opis towaru, wybraną ilość, szacowany czas dostawy i cenę towaru, a także cenę całkowitą. Kupujący ma możliwość sprawdzenia zawartości zamówienia w koszyku, a jeśli chce zmienić lub usunąć którykolwiek z przedmiotów, może to zrobić na danym etapie, mając jednocześnie możliwość powrotu do sklepu internetowego.

4.5 Jeżeli Kupujący zgadza się z treścią zamówienia, wypełnia swoje imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu i adres e-mail. Kupujący jest zobowiązany do wypełnienia danych oznaczonych gwiazdką w tym formularzu. Nie można wysłać zamówienia bez wypełnienia tych informacji. Ponadto Kupujący wybiera sposób płatności przelewem lub gotówką przy odbiorze. Jednocześnie Kupujący potwierdza, zaznaczając odpowiednie pole, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem dostępnym z tego miejsca, klikając link „Warunki handlowe”, w tym ogłoszenie poprzedzające zawarcie umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu. wiadomość (newsletter) na swój adres e-mail. Na tym etapie kupujący może również dokonać zakupu jako zarejestrowany użytkownik sklepu internetowego lub zarejestrować się jako nowy użytkownik w sklepie internetowym;

4.6 Jeśli Kupujący nie wymaga żadnych dalszych zmian w zamówieniu lub wprowadzonych przez niego danych, kliknij przycisk „Zapłać” lub „Uzupełnij zamówienie”, proces zamówienia kończy się ze świadomością, że zamówienie obejmuje obowiązek zapłaty ceny za zamówiony towar i koszty dostawy. Sprzedawca uznaje informacje przekazane przez Kupującego za kompletne i poprawne.

4.7 Umowa między Sprzedawcą a Kupującym zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia Kupującego przez Sprzedawcę.

5. W przypadku, gdy Kupujący sporządzi notatkę lub wymaganie w swoim zamówieniu, taka notatka lub wymaganie nie wchodzi w skład Umowy, a ich treść nie jest wiążąca dla Sprzedawcy.

6. Sprzedawca prześle Kupującemu niezwłocznie po zawarciu umowy dowód zakupu i potwierdzenie zawarcia umowy. Niniejsze warunki handlowe Sprzedającego stanowią integralną część potwierdzenia zawarcia Umowy. Kupujący wyraża zgodę na otrzymanie i przesłanie potwierdzenia zawarcia umowy w formie elektronicznej, zastępując w ten sposób obowiązek Sprzedającego dostarczenia Kupującemu pisemnego potwierdzenia. W przypadku wystąpienia błędu w elektronicznym systemie zamówień w elektronicznym przetwarzaniu zamówienia Kupującego, który powoduje, że treść Umowy nie odpowiada zamówieniu Kupującego, Sprzedawca jest zobowiązany do przesłania Kupującemu korekty Poprzednia umowa jest nieważna z powodu błędu w systemie elektronicznym.

7. Sprzedawca przechowuje zawarte Umowy i dostarczone zamówienia w formie elektronicznej i przechowuje je przez okres określony prawem. Sprzedawca nie zezwala na dostęp do zarchiwizowanych umów innym osobom. Sprzedawca zapewni Konsumentowi dostęp do Umowy zawartej ze Sprzedawcą, jeżeli Konsument poprosi o to na piśmie, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@nasypanej.cz. W takiej wiadomości e-mail konsument musi wyraźnie wskazać wymaganą umowę, przynajmniej do dnia jej zawarcia, przedmiot zakupu i numer odpowiedniego zamówienia.

8. Jeżeli określone towary będące przedmiotem Umowy nie są już produkowane, dostarczane, magazynowane lub przypadkowo uszkodzone podczas przygotowania do wysyłki, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy (tj. Anulować zamówienie) do 7 dni po jego zamknięciu. Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie. Jeśli Kupujący zapłacił już cenę za konkretny przedmiot lub jego część, kwota ta zostanie zwrócona.

9. Kupujący nabywa tytuł własności dostarczonego towaru tylko poprzez pełną zapłatę ceny zakupu i kosztów dostawy.

V. Warunki dostawy i koszty dostawy

1. Towar dostarczany jest na adres wskazany przez Kupującego jako adres dostawy podczas wypełniania zamówienia.

2. Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego nie jest możliwy.

3. Towar wysyłany jest za pośrednictwem przewoźnika określonego w zamówieniu. Sprzedawca nie zezwala na dostawę towarów za pośrednictwem innego przewoźnika.

4. Koszt dostawy towarów składa się wyłącznie z ceny transportu i, w stosownych przypadkach, za pobraniem. Koszt dostawy towaru pokrywa Kupujący.

5. Jeżeli czas dostawy nie jest określony dla poszczególnych towarów, Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć zamówiony towar w ciągu 30 dni od zawarcia umowy. Jeśli Kupujący zamawia towary o różnych terminach dostawy w ramach jednego zamówienia, czas dostawy jest najdłuższy.

6. Kupujący rozumie, że w wyjątkowych przypadkach czas dostawy może zostać przedłużony z powodu opóźnienia z nieprzewidzianych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

7. Sprzedawca poinformuje Kupującego o wysyłce towaru e-mailem na adres e-mail podany w realizacji zamówienia.

8. Wszelkie dodatkowe koszty wysyłki poniesione w wyniku dodatkowych wymagań Kupującego po oddaniu towaru do transportu przez Sprzedawcę, na przykład w wyniku późniejszej zmiany miejsca dostawy przez Kupującego, ponosi Kupujący. W przypadku, gdy Kupujący nie przyjmuje towaru przy dostawie i żąda powtórnej dostawy, ponosi koszty powtórnej dostawy.

9. W przypadku nieuzasadnionego przyjęcia towaru przez Kupującego Sprzedawca jest uprawniony do dochodzenia roszczenia o naprawienie poniesionej szkody.

10. Kupującemu zaleca się sprawdzenie statusu przesyłki przy odbiorze towaru od przewoźnika oraz, w przypadku oznak widocznego uszkodzenia (podarte lub zdeformowane opakowanie itp.), Odmówić jego przyjęcia.

VI. Warunki płatności

1. Kupujący może zapłacić cenę towaru i koszt jego dostawy w dowolny sposób, który musi wybrać w ramach oferty sklepu internetowego przed złożeniem zamówienia, a mianowicie:

1.1 Przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy;

1.2 W gotówce po osobistym otrzymaniu towaru lub płatności kartą, jeśli przewoźnik oferuje taką opcję płatności.

2. Zawierając Umowę, Kupujący wyraża zgodę na to, że faktura lub dokument zastępujący fakturę za zamówione i zakupione towary zostaną dostarczone przez Sprzedawcę wyłącznie w formie elektronicznej, wysyłając je na adres e-mail podany przez Kupującego podczas składania zamówienia.

3. Zgodnie z ustawą nr 112/2016 Coll., Przy rejestracji sprzedaży, z późniejszymi zmianami, Sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia Kupującemu paragonu. Jednocześnie jest on zobowiązany do zarejestrowania otrzymanego przychodu u administratora podatkowego online. W przypadku awarii technicznej Sprzedawca jest zobowiązany do wypełnienia tego obowiązku w ciągu 48 godzin.

VII. Wystąpienie z Traktatu

1. Konsument jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w dowolnym momencie od zawarcia umowy nie później niż czternaście dni od daty przyjęcia towaru od przewoźnika lub w ciągu czternastu dni od daty , gdy przejmuje ostatnią dostawę towaru od przewoźnika.

2. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy nie jest interpretowane jako prawo do bezpłatnego wypożyczenia towaru. Konsument ponosi wobec Sprzedawcy odpowiedzialność za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do usunięcia w związku z ich charakterem i cechami.

3. Konsument nie może odstąpić od umowy w przypadkach, o których mowa w § 1837 ustawy nr 89/2012 Coll., Kodeks cywilny, w szczególności w przypadku sprzedaży towarów w zapieczętowanym opakowaniu, które konsument wyjął z opakowania i nie można ich zwrócić ze względów higienicznych. w przypadku częściowego zużycia towarów do konsumpcji.

4. Konsument może odstąpić od umowy przed wysłaniem mu zamówionego towaru. W takim przypadku Konsument uniknie zapłaty kosztu zwrotu towaru Sprzedawcy, który w przeciwnym razie ponosi Konsument.

5. Konsument może odstąpić od umowy, wysyłając lub osobiście przekazując pisemne zawiadomienie o odstąpieniu od siedziby Sprzedawcy lub wysyłając to zawiadomienie na adres e-mail info@nasypanej.cz. Wycofanie musi zawierać co najmniej imię i nazwisko Konsumenta, ulicę, numer domu, kod pocztowy, miasto, datę zawarcia Umowy, numer zamówienia, numer rachunku bankowego prowadzonego w Republice Czeskiej do zwrotu oraz zakres, w jakim Konsument odstąpi od Umowy. W celu odstąpienia od umowy konsument może również skorzystać z formularza zwanego „formularzem odstąpienia” dołączonym do niniejszego regulaminu.

6. Jeżeli konsument odstąpi od umowy w całości lub w części, zobowiązany jest wysłać towary, dla których odstąpił od umowy, do sprzedawcy na adres, odpowiednio, Pharao Pictures Ltd., Pavel Kučera, Žampachova 1721/4, 613 00, Brno, Republika Czeska. zezwolić na dostarczenie tych towarów kurierem bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy.

7. Konsument ponosi całkowity koszt zwrotu towaru oraz inne koszty związane ze zwrotem towaru do Sprzedawcy.

8. Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie środki przekazane przez Konsumenta, tj. Cenę zakupu towaru, za który Konsument odstąpił od Umowy, oraz koszt dostawy towaru bez zbędnej zwłoki nie później niż czternaście dni po odstąpieniu, Zwraca kurierem za pomocą funkcji „Zwrot”. W przypadku, gdy przedmiotem umowy był więcej niż jeden towar, a konsument odstąpił od umowy tylko w odniesieniu do niektórych z tych towarów, sprzedawca zwróci konsumentowi koszty dostawy tylko w tym zakresie, ale nie koszty pozostałych rzeczy. Jeżeli Konsument skorzysta z możliwości zwrotu towaru wyżej wymienionemu przedstawicielowi Sprzedawcy, przesyłając towar temu przedstawicielowi, Konsument wyraża zgodę na przyjęcie przez przedstawiciela zobowiązania Sprzedającego do przyjęcia zwróconego towaru.

9. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu ceny zakupu towaru, za który Konsument odstąpił od Umowy, ani kosztu dostawy towaru przed Konsumentem przekazania odpowiednich towarów lub udowodnienia, że ​​towar został wysłany do Sprzedawcy.

10. Przekazywanie kuponów rabatowych Kupującemu jest jednostronnym aktem prawnym Sprzedającego. Jeżeli Kupujący odstąpi od Umowy w odniesieniu do towarów, dla których wykorzystał kupon rabatowy w całości lub w części, nie jest uprawniony do kuponu gotówkowego lub innej rekompensaty. W przypadku ważnego odstąpienia od umowy, Kupującemu zawsze przysługuje zwrot faktycznie zapłaconej ceny zakupu i kosztów dostawy.

11. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku dostarczenia prezentów z towarem umowa darowizny między Sprzedawcą a Kupującym zostaje zawarta z klauzulą ​​wypowiedzenia, tj. W przypadku wykonania prawa Kupującego do odstąpienia od Umowy, umowa darowizny wygasa, a Kupujący jest zobowiązany do z towarami objętymi Umową, w celu zwrotu dostarczonych prezentów, w tym wszystkiego wzbogaconego. Jeśli te prezenty nie zostaną zwrócone, ich wartości będą rozumiane jako bezpodstawne wzbogacenie Kupującego. Jeżeli kwestia bezpodstawnego wzbogacenia nie jest możliwa, Sprzedawca ma prawo do rekompensaty pieniężnej równej zwykłej cenie prezentów.

12. Jeżeli wartość zwracanego towaru zostanie zmniejszona z powodu obchodzenia się z tym towarem inaczej niż jest to konieczne do usunięcia ze względu na jego charakter i właściwości, Sprzedawca może skorzystać z prawa do odszkodowania wobec Kupującego. W takim przypadku sprzedawca jest zobowiązany do udowodnienia szkody.

13. Umawiające się strony postanawiają, że w przypadku ważnego odstąpienia od umowy wyżej wymienione środki zostaną zwrócone Kupującemu przelewem bankowym, o czym zostanie powiadomiony Sprzedawca. Jeśli ta metoda nie jest możliwa, szczególnie z powodu nieprawidłowej

VIII. Prawa z wadliwego wykonania

1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za to, że w momencie odbioru Kupujący towar jest wolny od wad. W szczególności Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za jakość i właściwości uzgodnione przez Kupującego w momencie jego otrzymania przez Kupującego lub, w przypadku braku takiego porozumienia, właściwości opisane lub oczekiwane przez Kupującego w odniesieniu do charakteru towarów i Sprzedawcy, że towary nadają się do celów określonych w celu ich użycia lub do których towary tego rodzaju są zwykle używane, że towary są w odpowiedniej ilości, wielkości lub wadze oraz że są zgodne z wymogami prawa.

2. Kupujący jest uprawniony do skorzystania z prawa do wad towarów konsumpcyjnych w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od otrzymania towaru. Jeżeli wady towaru pojawią się w ciągu pierwszych sześciu miesięcy po przejęciu, uznaje się, że wady towaru istniały już w momencie przejęcia towaru, chyba że Sprzedawca udowodni, że towar nie był wadliwy w chwili przejęcia wad. Jeżeli wady towaru ujawnią się po upływie sześciu miesięcy od otrzymania towaru, uznaje się, że wady towaru nie istniały w momencie odbioru towaru, chyba że Kupujący udowodni inaczej.

3. Kupującemu zaleca się sprawdzenie towaru natychmiast po jego dostarczeniu oraz sprawdzenie jego jakości, właściwości i ilości.

4. Jeżeli towary w momencie przejęcia przez Kupującego nie mają właściwości określonych w ust. 1 niniejszego Regulaminu, Kupujący może wymagać dostarczenia nowej rzeczy bez wad, chyba że jest to nieuzasadnione ze względu na charakter wady. następnie wymień ten element. Jeśli nie jest to możliwe, Kupujący może odstąpić od umowy. Jeżeli jednak jest to nieproporcjonalne ze względu na charakter wady, w szczególności w odniesieniu do usunięcia wady bez zbędnej zwłoki, Kupujący ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady.

5. Jeżeli Kupujący nie może prawidłowo użyć towaru do ponownego wystąpienia wady usuwalnej po naprawie lub w przypadku dużej liczby wad usuwalnych, Kupujący może, według własnego uznania, odstąpić od umowy lub zażądać dostarczenia nowego towaru lub wymiany części.

6. Jeżeli Kupujący nie skorzysta z prawa dostarczenia nowego towaru bez wad, wymiany jego części lub naprawy towaru lub odstąpienia od umowy, może wystąpić o uzasadnioną zniżkę. Kupujący ma prawo do uzasadnionego rabatu, nawet jeśli Sprzedawca nie może dostarczyć nowego towaru bez wad, wymienić jego części lub naprawić towaru, lub jeśli Sprzedawca nie naprawi towaru w rozsądnym terminie lub jeżeli naprawienie spowodowałoby znaczne trudności dla Kupującego.

7. Kupującemu nie przysługują prawa do wadliwego wykonania, jeżeli Kupujący wiedział przed przejęciem towaru, że towar ma wadę, zwłaszcza jeśli Kupujący miał zniżkę za tę wadę lub jeśli sam Kupujący spowodował wadę.

8. Kupujący może dochodzić roszczeń z tytułu wady ze Sprzedawcą, przesyłając reklamację na adres e-mail info@nasypanej.cz. Wraz z powiadomieniem o wadzie Kupujący jest zobowiązany do poinformowania go o wybranym przez siebie prawie. Nie jest uprawniony do późniejszej zmiany wyboru bez zgody Sprzedawcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Kupujący zażądał naprawy wady, która okaże się nieusuwalna.

9. Na żądanie Sprzedającego Sprzedawca wyda pisemne potwierdzenie zobowiązań wynikających z wadliwego wykonania w zakresie przewidzianym przez prawo.

10. Sprzedawca potwierdza Kupującemu na piśmie, kiedy wykonano prawo, naprawę i czas jej trwania, jaka jest treść reklamacji i jakiego sposobu rozpatrzenia reklamacji wymaga Kupujący. Po rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedawca potwierdzi Kupującemu na piśmie datę i sposób rozstrzygnięcia reklamacji lub wyda potwierdzenie naprawy i czasu jej trwania lub pisemne uzasadnienie odrzucenia reklamacji.

11. Sprzedawca rozstrzyga reklamację niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni. Okres ten nie obejmuje rozsądnego czasu w zależności od rodzaju towaru wymaganego do fachowej oceny wady. Reklamacja, w tym usunięcie wady, musi zostać rozstrzygnięta bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni od daty reklamacji, chyba że Sprzedawca i Kupujący uzgodnią dłuższy okres.

12. Koszt dostarczenia reklamowanego towaru do Sprzedawcy Sprzedawca zwróci Kupującemu, jeżeli reklamacja była uzasadniona.

13. W przypadku rozstrzygnięcia reklamacji poprzez dostawę nowego towaru, z chwilą dostarczenia nowego towaru do Kupującego, własność wadliwego towaru przechodzi na Sprzedawcę. Jeżeli roszczenie zostanie zaspokojone poprzez udzielenie Kupującemu rozsądnej zniżki lub Kupujący odstąpi od Umowy, Sprzedawca zwróci odpowiednie środki na rachunek bankowy Kupującego, o czym Kupujący jest zobowiązany poinformować Kupującego w tym celu. Jeśli nie jest to możliwe, środki zostaną zwrócone konsumentowi przekazem pocztowym wysłanym na adres konsumenta. Wyjątki mogą być omawiane z obsługą klienta Sprzedającego w uzasadnionych przypadkach.

14. Wszelkie prawa Kupującego wynikające z wadliwego działania nie mogą być wykonywane w odniesieniu do prezentów i innych usług świadczonych bezpłatnie, które są świadczone całkowicie bezpłatnie.

IX. Alternativní řešení spotřebitelských sporů

Spotřebitel má právo obrátit se na Prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva. Spotřebitel má dále právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu (dále jen „AŘS“). Formou AŘS mohou být řešeny pouze spory vyplývající ze Smlouvy mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, a spory s touto Smlouvou související. Návrh na zahájení AŘS se podává k subjektu AŘS podle, kterým Česká obchodní inspekce, a to za pomoci k tomu určené platformy nebo formuláře. Platforma AŘS je dostupná na internetových stránkách http://adr.coi.cz/ nebo na stránkách http://ec.europa.eu/consumers/odr. 

X. Rejestracja w sklepie internetowym

1. Odwiedzający sklep internetowy ma możliwość zarejestrowania się w sklepie internetowym i zarejestrowania się w ramach swojego zamówienia lub poza nim.

2. Rejestracja w sklepie internetowym jest warunkiem zawarcia bezpłatnej umowy o świadczenie usług związanych z rejestracją, która polega na utworzeniu konta użytkownika w sklepie internetowym, uzyskaniu możliwości zarządzania zamówieniami online, uzyskaniu możliwości dokonywania przyszłych zakupów informacje, w celu uzyskania możliwości monitorowania historii zakupów oraz w celu skorzystania z korzyści programu lojalnościowego Sprzedawcy, tj. usług, których nie można byłoby zapewnić bez rejestracji w Sklepie internetowym. Zarejestrowany użytkownik ponosi jedynie opłatę za korzystanie ze środków zdalnej komunikacji, których będzie używał podczas uzyskiwania dostępu do Sklepu internetowego i rejestracji.

3. Zarejestrowany Użytkownik może zgłaszać Sprzedawcy wszelkie komplikacje podczas rejestracji w Sklepie internetowym lub błędy związane z kontem użytkownika, ale Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie, że jego system, w tym konto użytkownika, jest dostępny 24/7. sprzęt.

4. Konto zarejestrowanego użytkownika jest chronione adresem e-mail logowania i hasłem. Zarejestrowany użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie adresu e-mail logowania i hasła przed utratą i niewłaściwym użyciem.

5. Zarejestrowany użytkownik może zlikwidować swoje konto użytkownika w Sklepie internetowym w dowolnym czasie i bez żadnych ograniczeń, tj. Odstąpić od umowy o świadczenie wyżej wymienionych usług. Konto użytkownika może zostać anulowane przez Sprzedawcę na wniosek Zarejestrowanego użytkownika. Procedury i prawa Zarejestrowanego użytkownika zgodnie z art. VII., VIII. i IX. z tych warunków stosuje się podobnie.

6. Sprzedawca może zlikwidować konto użytkownika Zarejestrowanego Użytkownika, jeżeli Użytkownik Zarejestrowany nie korzystał z tego konta dłużej niż 1 rok lub jeżeli Zarejestrowany Użytkownik rażąco naruszy swoje obowiązki wynikające z niniejszych warunków.

7. Jeśli Zarejestrowany Użytkownik prześle komentarz lub ocenę do produktów Sprzedawcy w interfejsie Sklepu internetowego, Zarejestrowany Użytkownik udziela Sprzedawcy bezpłatnej licencji na publikację takiego komentarza lub oceny, a także na dalsze modyfikacje i wykorzystanie komercyjne.

XI. Przepisy końcowe

1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że podczas korzystania ze Sklepu internetowego jego dane osobowe przetwarzane są zgodnie z warunkami ochrony danych osobowych określonymi odpowiednio w części B niniejszej podstrony. dokument.

2. Niniejszy Regulamin jest swobodnie dostępny w Witrynie, a Kupujący może go archiwizować i powielać, w szczególności poprzez wydrukowanie odpowiedniej Witryny, pobranie i zapisanie pliku w formacie Portable Document Format (pdf) lub zapisanie pliku zawierającego niniejsze Warunki, które Sprzedawca prześle Kupującemu w wiadomości e-mail potwierdzającej zawarcie umowy.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Sprzedawca udostępnia zmienione warunki na stronie internetowej Sklepu internetowego. Treść Regulaminu dołączona do wiadomości e-mail zawierającej kopię Umowy jest zawsze skuteczna w stosunku do Kupującego. Niniejsze postanowienie pozostaje bez uszczerbku dla praw i obowiązków powstałych w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.

4. W przypadku, gdy jakakolwiek część niniejszych Warunków jest nieważna lub sprzeczna z prawem Republiki Czeskiej, inne postanowienia pozostają bez wpływu na tę nieważność.

5. Formularz odstąpienia jest dołączony do niniejszego regulaminu :Formularz odstąpienia od umowy

Warunki te wchodzą w życie z dniem 17.3.2020.

Część B:

Polityka prywatności

I. Definicje

Do celów niniejszych warunków:

„Administratorem” jest Pharao Pictures sro, z siedzibą pod adresem Nováčkova 346/58, 614 00, Brno, Republika Czeska, ID: 29351332, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Brnie, sekcja C, plik nr 74487, kontakt e-mail: info @ nasypanej.cz, kontakt telefoniczny: + 420 603 228 641; „Osoba, której dane dotyczą” oznacza osobę, która przekazuje Administratorowi swoje dane osobowe w celach określonych poniżej, w szczególności odwiedzającego stronę internetową Administratora, klienta Administratora lub kandydata do pracy u Administratora; „Sklep internetowy” oznacza Sklep Administratora pod adresem www.nasypanej.cz; „Rozporządzenie” oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO); „Ustawa” oznacza ustawę nr 101/2000 Coll., W sprawie ochrony danych osobowych, ze zmianami, w szczególności w treści ustawy o przetwarzaniu danych osobowych przygotowanej w momencie publikacji niniejszych warunków.

II. Przetwarzanie danych osobowych do celów przetwarzania zamówień

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, przetwarzane przez Administratora w celu zawarcia i wykonania umowy na podstawie zamówienia złożonego przez osobę, której dane dotyczą, w sklepie internetowym Administratora to: imię i nazwisko, adres, adres e-mail i kontakt telefoniczny osoby, której dane dotyczą. Podstawą prawną przetwarzania takich dobrowolnie podanych danych jest powyższa umowa z Administratorem, która nie byłaby możliwa do zawarcia bez podania Podmiotu danych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązków ustawowych Administratora, tj. Przez co najmniej 10 lat z uwagi na obowiązkową archiwizację dokumentów księgowych. Przetwarzanie danych osobowych Podmiotu danych może zostać powierzone w szczególności podmiotowi przetwarzającemu, który zapewnia lub może zapewnić transport towarów, administrowanie zamówieniami reklamacyjnymi lub odstąpienie od umowy, usługi hostingowe, administrowanie tymi stronami internetowymi, administrację systemami CRM Administratora.

Przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, nie będzie polegało na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji ani profilowaniu, a administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych krajowi trzeciemu, organizacji międzynarodowej ani stronom trzecim, z wyjątkiem wyżej wymienionych podmiotów przetwarzających. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia lub ograniczeń przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, jeżeli administrator i / lub sprzeczne z rozporządzeniem i / lub prawem. Opcja zakupu w sklepie internetowym nie jest przeznaczona przede wszystkim dla podmiotów danych poniżej 16 roku życia.

III. Przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania newslettera

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, przetwarzane przez Administratora w celu przesyłania informacji o produktach, usługach, nowościach i wydarzeniach (newsletter) to: adres e-mail osoby, której dane dotyczą. Podstawą prawną przetwarzania takich dobrowolnie dostarczonych danych jest

a) uzasadniony interes Administratora w promocji swoich towarów po dokonaniu przez osobę, której dane dotyczą, zakupu w sklepie internetowym Administratora, gdy newsletter jest wysyłany zgodnie z sekcją 7 ust. 3 ustawy nr 480/2004 Coll. firma Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość anulowania subskrypcji biuletynu podczas składania zamówienia, a następnie w dowolnym momencie po kliknięciu aktywnego linku znajdującego się na końcu każdego biuletynu lub na pisemny wniosek wysłany na adres e-mail Administratora,

b) zgoda Podmiotu danych, który nie jest istniejącym klientem Administratora, udzielona w rozumieniu art. 5 ust. 5 ustawy w związku z art. 6 ust. 1 lit. b) ustawy; a) Regulamin, który może zostać w dowolnym momencie odwołany poprzez kliknięcie aktywnego linku znajdującego się na końcu każdego biuletynu lub na pisemny wniosek wysłany na adres e-mail Administratora. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zainteresowania Podmiotu danych wysyłaniem biuletynu Administratora, tj. Przez czas trwania celu ich przetwarzania.

Przetwarzanie danych osobowych Podmiotu danych może zostać powierzone w szczególności podmiotowi przetwarzającemu, który zapewnia lub może świadczyć usługi hostingowe dla Administratora i jego administrację, administrację tą stroną internetową, administrację systemami CRM Administratora, administrowanie kampaniami newsletterowymi. . Przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, nie będzie polegało na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji ani profilowaniu, a administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych krajowi trzeciemu, organizacji międzynarodowej ani stronom trzecim, z wyjątkiem wyżej wymienionych podmiotów przetwarzających. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przekazania danych innemu administratorowi oraz prawo do wniesienia skargi do / lub przetwarzający kontynuuje przetwarzanie danych osobowych z naruszeniem rozporządzenia i / lub ustawy.

Biuletyn nie jest przeznaczony przede wszystkim dla osób, których dane dotyczą, nie ukończyły 16 lat.

IV. Przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji w sklepie internetowym

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, przetwarzane przez Administratora w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług związanych z rejestracją, która polega na utworzeniu konta użytkownika w Sklepie internetowym, uzyskaniu możliwości zarządzania zamówieniami online ponowne wprowadzenie danych kontaktowych, uzyskanie możliwości śledzenia historii zakupów i skorzystanie z programu lojalnościowego Sprzedawcy to: imię i nazwisko, adres, adres e-mail i kontakt telefoniczny osoby, której dane dotyczą. Podstawą prawną przetwarzania takich dobrowolnie podanych danych jest powyższa umowa z Administratorem, która nie byłaby możliwa do zawarcia bez podania Podmiotu danych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zainteresowania Podmiotu danych korzystaniem z usług związanych z rejestracją w Sklepie Internetowym, tj. Przez czas trwania celu ich przetwarzania. Przetwarzanie danych osobowych Podmiotu danych może zostać powierzone w szczególności podmiotowi przetwarzającemu, który zapewnia lub może świadczyć usługi hostingowe dla Administratora i jego celów, administrowanie tą stroną internetową oraz administrowanie systemami CRM Administratora. Przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, nie będzie polegało na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji ani profilowaniu, a administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych krajowi trzeciemu, organizacji międzynarodowej ani stronom trzecim, z wyjątkiem wyżej wymienionych podmiotów przetwarzających. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przekazania danych innemu administratorowi oraz prawo do wniesienia skargi do / lub przetwarzający kontynuuje przetwarzanie danych osobowych z naruszeniem rozporządzenia i / lub ustawy.

Opcja rejestracji w sklepie internetowym nie jest przeznaczona przede wszystkim dla podmiotów danych poniżej 16 roku życia.

V. Przetwarzanie danych osobowych podczas oceny zakupów w sklepie internetowym i korzystanie z komparatorów cen

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, przetwarzane przez Administratora w celu publikacji przez Podmiot danych danych zakupu przekazane w formie anonimowej to: imię lub pseudonim, adres e-mail i dane zakupowe podmiotu danych, a opublikowane zostanie tylko imię lub pseudonim. Podstawą prawną przetwarzania takich danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na weryfikacji zadowolenia klientów w celu ulepszenia towarów i usług Administratora dla innych klientów. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zainteresowania Podmiotu danych publikacją oceny jego zakupu. Przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, może zostać powierzone w szczególności podmiotowi przetwarzającemu, który zapewnia Administratorowi techniczne rozwiązanie umożliwiające uzyskanie oceny zakupów i który publicznie ocenia takie oceny dla Administratora, w szczególności operatora internetowego komparatora cen. Przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, nie będzie polegało na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji ani profilowaniu, a administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych krajowi trzeciemu, organizacji międzynarodowej ani stronom trzecim, z wyjątkiem wyżej wymienionych podmiotów przetwarzających. W szczególności osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przekazania danych innemu administratorowi, a także i / lub podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe z naruszeniem Rozporządzenia i / lub Ustawy.

Formularz zakupu w sklepie internetowym nie jest przeznaczony przede wszystkim dla podmiotów danych poniżej 16 roku życia.

Warunki te wchodzą w życie z dniem 17.3.2020.

Korzystanie z plików cookie

Co to są pliki cookie i jak działają?

Pliki cookie to małe pliki, które są wysyłane i przechowywane przez Podmiot danych na komputerze, telefonie komórkowym lub tablecie Witryny, którą odwiedza Podmiot danych. Pliki cookie są przechowywane w odpowiednim folderze
przeglądarka internetowa używana przez Podmiot danych podczas przeglądania strony internetowej. Gdy ponownie odwiedzasz tę stronę, przeglądarka internetowa osoby, której dane dotyczą, ponownie ładuje zapisane pliki cookie i odsyła je z powrotem na stronę internetową lub do elementu, który utworzył oryginalny plik cookie. Zazwyczaj zapewnia to prawidłowe funkcjonowanie tej witryny.

W jaki sposób pliki cookie wykorzystują pliki cookie?

Administrator wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie tej witryny (tak zwane Niezbędne pliki cookie), pliki cookie do celów analitycznych w celu ciągłego ulepszania ustawień tej witryny oraz pliki cookie w celu wyświetlania reklam - która jest podstawą prawną przetwarzania plików cookie. Dane przetwarzane przez Administratora na podstawie plików cookie są anonimowe i nie są powiązane z żadną konkretną osobą.

Jak ustawić i wyłączyć pliki cookie?

Plikami cookie może zarządzać każdy podmiot danych w swojej przeglądarce internetowej. Różne przeglądarki internetowe mają różne procedury wyłączania lub włączania plików cookie, które zwykle znajdują się w menu Opcje lub Narzędzia. W ten sposób osoba, której dane dotyczą, ma możliwość zarządzania plikami cookie dotyczącymi podstawowych funkcji, ulepszania strony internetowej, dostosowywania i reklamy bezpośrednio w przeglądarce internetowej. Wyłączenie plików cookie może jednak uniemożliwić korzystanie z niektórych podstawowych funkcji tej witryny.

Jak długo Administrator przechowuje otrzymane informacje?

Czas przechowywania Menedżera danych zależy od rodzaju pliku cookie. Pliki cookie sesji wygasają po zamknięciu przeglądarki internetowej. Trwałe pliki cookie, w tym lokalnie dostępne obiekty, mogą być ważne przez kilka miesięcy.

Pharao Pictures s.r.o.

Załącznik 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

Sposób dostawy i koszty wysyłki

O ile nie zaznaczono inaczej, wysyłamy towary na terenie Rzeczypospolitej Polskiej kurierem lub wysyłkowo.

Przesyłki wysyłane przez Przesyłkę są zazwyczaj dostarczane następnego dnia roboczego po wysyłce. Dostawa kurierem trwa zwykle 2 dni robocze.

Poinformujemy Cię e-mailem o aktualnym stanie twojego zamówienia.

Ceny transportu i płatności dla Republiki Czeskiej są następujące:

Transport do 170 PLN ponad 170 PLN do 350 PLN ponad 350 PLN
Przesylkownia - převodem (on-line) 10,99 PLN Darmowe Darmowe Darmowe
Przesylkownia - za pobraniem 14,98 PLN 3,99 PLN 3,99 PLN Darmowe
Kurier PL - przelew (on-line) 19,99 PLN 19,99 PLN 19,99 PLN Darmowe
Kurier PL - za pobraniem 23,98 PLN 23,98 PLN 23,98 PLN Darmowe
Doobjednávka Darmowe Darmowe Darmowe Darmowe

Pakowanie - za darmo

Koszt pakowania towaru płacimy za każde zamówienie dla Ciebie.

Część C:

Warunki użytkowania i prywatność

I. Service

Usługa oferuje menu na zamówienie.

Po wypełnieniu kwestionariusza przetwarzamy Twoje dane i uzgadniamy wszelkie korekty i uzasadniony cel. Obliczamy twoje codzienne potrzeby żywieniowe. Stworzymy akceptowalny kompromis w zakresie rodzaju spożywanej żywności. Dostosujemy czas posiłków do twoich potrzeb. W menu uwzględnimy jak najwięcej odmian. Wszelka komunikacja odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@nasypanej.cz

II. Obsługa reklamacji

Jeśli nie jesteś zadowolony z menu i chcesz odstąpić od umowy, możesz poprosić o zwrot części zapłaconej kwoty, co odpowiada aktualnej cenie za przedłużenie współpracy o jeden miesiąc.

III. Metoda płatności

Przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy:

 • Banka: Fio banka
 • Číslo účtu: 2001792686/2010
 • IBAN: CZ7520100000002001792686
 • BIC kód (SWIFT): FIOBCZPPXXX
 • Variabilní symbol: Váš e-mail

IV. Usługa dostawy

Wyślemy wypełnione menu na adres e-mail podany w zamówieniu. Przygotowanie i wysłanie szablonów odbywa się nie później niż 7 dni roboczych od otrzymania płatności lub zmiażdżenia kwestionariusza wejściowego.

V. Polityka prywatności

 • 1.1 Ochronę danych osobowych kupującego będącego osobą fizyczną zapewnia ustawa nr i 101/2000 Coll., O ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami.
 • 1.2 Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych: imię i nazwisko, adres domowy, adres e-mail oraz dane takie jak: choroba, alergie, zatrudnienie, wiek, waga, wzrost (zwane łącznie „danymi osobowymi”).
 • 1.3 Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Sprzedawcy w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy kupna oraz w celu prowadzenia konta użytkownika. O ile Kupujący nie zdecyduje inaczej, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na rzecz Sprzedawcy również w celu przesyłania informacji i komunikatów handlowych do Kupującego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w całości zgodnie z niniejszym artykułem nie jest warunkiem, który sam w sobie wykluczałby zawarcie umowy kupna.
 • 1.4 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych (przy rejestracji, na swoim koncie użytkownika, przy zamawianiu z interfejsu internetowego sklepu) i że jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy bez zbędnej zwłoki.
 • 1.5 Sprzedawca może upoważnić osobę trzecią do przetwarzania danych osobowych Kupującego jako podmiot przetwarzający.
 • 1.6 Dane osobowe będą przetwarzane w nieskończoność. Dane osobowe będą przetwarzane elektronicznie w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany.
 • 1.7 Kupujący potwierdza, że ​​podane dane osobowe są dokładne i że poinformowano go, że jest to dobrowolne ujawnienie danych osobowych.
 • 1.8 Jeżeli Kupujący uważa, że ​​Sprzedawca lub podmiot przetwarzający (art. 9.5) przetwarza jego dane osobowe, co jest sprzeczne z ochroną życia prywatnego i osobistego Kupującego lub przepisami prawa, szczególnie jeśli dane osobowe są niedokładne w odniesieniu do w celu ich przetwarzania może:
 • 1.8.1 poprosić sprzedawcę lub podmiot przetwarzający o wyjaśnienia,
 • 1.8.2 zażądać od sprzedawcy lub podmiotu przetwarzającego rozwiązania problemu.
 • 1.9 Jeśli kupujący poprosi o informacje na temat przetwarzania jego danych osobowych, sprzedawca jest zobowiązany do przekazania tych informacji. Sprzedawca ma prawo żądać rozsądnej rekompensaty nieprzekraczającej kosztów niezbędnych do udzielenia informacji zgodnie z poprzednim zdaniem.

Dne 17.3.2020