Polityka prywatności

I. Definicje

Do celów niniejszych warunków:

„Administratorem” jest Pharao Pictures sro, z siedzibą pod adresem Nováčkova 346/58, 614 00, Brno, Republika Czeska, ID: 29351332, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Brnie, sekcja C, plik nr 74487, kontakt e-mail: info @ nasypanej.cz, kontakt telefoniczny: + 420 603 228 641; „Osoba, której dane dotyczą” oznacza osobę, która przekazuje Administratorowi swoje dane osobowe w celach określonych poniżej, w szczególności odwiedzającego stronę internetową Administratora, klienta Administratora lub kandydata do pracy u Administratora; „Sklep internetowy” oznacza Sklep Administratora pod adresem www.nasypanej.cz; „Rozporządzenie” oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO); „Ustawa” oznacza ustawę nr 101/2000 Coll., W sprawie ochrony danych osobowych, z późniejszymi zmianami, szczególnie w brzmieniu ustawy o przetwarzaniu danych osobowych przygotowanej w momencie publikacji niniejszych warunków.

II. Przetwarzanie danych osobowych do celów przetwarzania zamówień

Dane osobowe podmiotu danych przetwarzane przez Administratora w celu zawarcia i wykonania umowy na podstawie zamówienia złożonego przez podmiot danych w sklepie internetowym Administratora to: imię i nazwisko, adres, adres e-mail i kontakt telefoniczny podmiotu danych. Podstawą prawną przetwarzania takich dobrowolnie podanych danych jest powyższa umowa z Administratorem, która nie byłaby możliwa do zawarcia bez podania Podmiotu danych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązków ustawowych Administratora, tj. Przez co najmniej 10 lat z uwagi na obowiązkową archiwizację dokumentów księgowych. Przetwarzanie danych osobowych Podmiotu danych może zostać powierzone w szczególności podmiotowi przetwarzającemu, który zapewnia lub może zapewnić transport towarów, administrowanie zamówieniami reklamacyjnymi lub odstąpienie od umowy, usługi hostingowe, administrowanie tymi stronami internetowymi, administrację systemami CRM Administratora.

Przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, nie będzie polegało na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji ani profilowaniu, a administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych państwom trzecim, organizacjom międzynarodowym ani stronom trzecim, z wyjątkiem wyżej wymienionych podmiotów przetwarzających. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia lub ograniczeń przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, jeżeli administrator i / lub sprzeczne z rozporządzeniem i / lub prawem. Opcja zakupu w sklepie internetowym nie jest przeznaczona przede wszystkim dla podmiotów danych poniżej 16 roku życia.

III. Przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania newslettera

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, przetwarzane przez Administratora w celu przesyłania informacji o produktach, usługach, nowościach i wydarzeniach (newsletter) to: adres e-mail osoby, której dane dotyczą. Podstawą prawną przetwarzania takich dobrowolnie dostarczonych danych jest

a) uzasadniony interes Administratora w promocji swoich towarów po dokonaniu przez osobę, której dane dotyczą, zakupu w sklepie internetowym Administratora, gdy newsletter jest wysyłany zgodnie z sekcją 7 ust. 3 ustawy nr 480/2004 Coll. firma Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość anulowania subskrypcji biuletynu podczas składania zamówienia, a następnie w dowolnym momencie po kliknięciu aktywnego linku znajdującego się na końcu każdego biuletynu lub na pisemny wniosek przesłany na adres e-mail Administratora,

b) zgoda Podmiotu danych, który nie jest dotychczasowym klientem Administratora, udzielona w rozumieniu § 5 ust. a) Regulamin, który można w dowolnym momencie uchylić, klikając aktywny link znajdujący się na końcu każdego biuletynu lub po pisemnym żądaniu przesłanym na adres e-mail Administratora. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zainteresowania Podmiotu danych wysyłaniem biuletynu Administratora, tj. Przez czas trwania celu ich przetwarzania.

Przetwarzanie danych osobowych Podmiotu danych może zostać powierzone w szczególności podmiotowi przetwarzającemu, który zapewnia lub może świadczyć usługi hostingowe dla Administratora i jego administrację, administrację tą stroną internetową, administrację systemami CRM Administratora, administrowanie kampaniami newslettera. . Przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, nie będzie polegało na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji ani profilowaniu, a administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych krajowi trzeciemu, organizacji międzynarodowej ani stronom trzecim, z wyjątkiem wyżej wymienionych podmiotów przetwarzających. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przekazania danych innemu administratorowi oraz prawo do wniesienia skargi do / lub przetwarzający kontynuuje przetwarzanie danych osobowych z naruszeniem rozporządzenia i / lub ustawy.

Biuletyn nie jest przeznaczony przede wszystkim dla osób, których dane dotyczą, nie ukończyły 16 lat.

IV. Przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji w sklepie internetowym

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, przetwarzane przez Administratora w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług związanych z rejestracją, która polega na utworzeniu konta użytkownika w Sklepie internetowym, uzyskaniu możliwości zarządzania zamówieniami online ponowne wprowadzenie danych kontaktowych, uzyskanie możliwości śledzenia historii zakupów i skorzystanie z programu lojalnościowego Sprzedawcy to: imię i nazwisko, adres, adres e-mail i kontakt telefoniczny osoby, której dane dotyczą. Podstawą prawną przetwarzania takich dobrowolnie podanych danych jest powyższa umowa z Administratorem, która nie byłaby możliwa do zawarcia bez podania Podmiotu danych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zainteresowania Podmiotu danych korzystaniem z usług związanych z rejestracją w Sklepie Internetowym, tj. Przez czas trwania celu ich przetwarzania. Przetwarzanie danych osobowych Podmiotu danych może zostać powierzone w szczególności podmiotowi przetwarzającemu, który zapewnia lub może świadczyć usługi hostingowe dla Administratora i jego celów, administrowanie tą stroną internetową oraz administrowanie systemami CRM Administratora. Przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, nie będzie polegało na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji ani profilowaniu, a administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych krajowi trzeciemu, organizacji międzynarodowej ani stronom trzecim, z wyjątkiem wyżej wymienionych podmiotów przetwarzających. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przekazania danych innemu administratorowi oraz prawo do wniesienia skargi do / lub przetwarzający kontynuuje przetwarzanie danych osobowych z naruszeniem rozporządzenia i / lub ustawy.

Opcja rejestracji w sklepie internetowym nie jest przeznaczona przede wszystkim dla podmiotów danych poniżej 16 roku życia.

V. Przetwarzanie danych osobowych podczas oceny zakupów w sklepie internetowym i korzystanie z komparatorów cen

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, przetwarzane przez Administratora w celu publikacji przez Podmiot danych danych zakupu przekazane w formie anonimowej to: imię lub pseudonim, adres e-mail i dane zakupowe podmiotu danych, a opublikowane zostanie tylko imię lub pseudonim. Podstawą prawną przetwarzania takich danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na weryfikacji zadowolenia klientów w celu ulepszenia towarów i usług Administratora dla innych klientów. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zainteresowania Podmiotu danych publikacją oceny jego zakupu. Przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, może zostać powierzone w szczególności podmiotowi przetwarzającemu, który zapewnia Administratorowi techniczne rozwiązanie umożliwiające uzyskanie oceny zakupów i który publicznie ocenia takie oceny dla Administratora, w szczególności operatora internetowego komparatora cen. Przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, nie będzie polegało na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji ani profilowaniu, a administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych krajowi trzeciemu, organizacji międzynarodowej ani stronom trzecim, z wyjątkiem wyżej wymienionych podmiotów przetwarzających. W szczególności osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przekazania danych innemu administratorowi, a także i / lub podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe z naruszeniem Rozporządzenia i / lub Ustawy.

Formularz zakupu w sklepie internetowym nie jest przeznaczony przede wszystkim dla podmiotów danych poniżej 16 roku życia.

Warunki te wchodzą w życie z dniem 17.3.2020.