1. Przepisy ogólne

1. Postępowanie reklamacyjne zostało przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy nr 89/2012 Coll., Kodeksu cywilnego (zwanej dalej „NOZ”) oraz Ustawy nr 634/1992 Coll. O ochronie konsumentów z późniejszymi zmianami („Ustawa”). i dotyczy towarów konsumpcyjnych (zwanych dalej „Towarami”), w odniesieniu do których w okresie gwarancyjnym dochodzi się praw nabywcy z tytułu odpowiedzialności za wady (zwanych dalej „reklamacjami”).

2. Procedura reklamacyjna stanowi integralną część Ogólnych warunków. Zawierając umowę kupna, Kupujący akceptuje Ogólne Warunki i niniejszą Procedurę reklamacyjną oraz potwierdza, że ​​jest z nimi dobrze zaznajomiony.

3. Klient sklepu internetowego jest Kupującym-konsumentem w rozumieniu § 2 ust. a) ustawy nr 634/1992 Coll. w sprawie ochrony konsumenta (zwanej dalej „Kupującym - konsumentem”) lub Kupującego-przedsiębiorcy, który podczas zawierania i wykonywania umowy działa w ramach swojej działalności gospodarczej (zwanej dalej „Kupującym - przedsiębiorcą”). Nabywca-konsument i Nabywca-przedsiębiorca zwani są łącznie „Nabywcą”.

4. Zawierając i realizując umowę kupna, sprzedawca działa w ramach swojej działalności gospodarczej. Sprzedawca jest przedsiębiorcą, który bezpośrednio lub za pośrednictwem innych przedsiębiorców dostarcza Kupującemu produkty lub usługi.


2. Odpowiedzialność sprzedawcy

1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, że Towar jest wolny od wad w momencie odbioru. W szczególności Sprzedawca zgadza się, że w momencie przejęcia Towaru przez Kupującego:

 • przedmiot ma właściwości uzgodnione przez strony oraz, w przypadku braku umowy, cechy, które opisał Sprzedawca lub producent lub których Kupujący oczekiwał w odniesieniu do
 • charakteru towarów i realizowanej przez nich reklamy,
 • przedmiot nadaje się do celu określonego przez Sprzedawcę do jego użycia lub do którego zwykle jest używany przedmiot tego rodzaju,
 • rzecz odpowiada jakości lub projektowi uzgodnionej próbki lub modelu, jeżeli jakość lub projekt został ustalony zgodnie z uzgodnioną próbką lub modelem,
 • przedmiot jest w odpowiedniej ilości, miary lub wadze, oraz
 • sprawa jest zgodna z wymogami prawnymi.


2. Do towaru dołączony jest dokument podatkowy oraz certyfikat gwarancji na niektóre produkty. Jeżeli Towarowi nie towarzyszy karta gwarancyjna, do zgłoszenia reklamacji służy dokument podatkowy.

Informacja o prawie do odstąpienia od umowy


1. Prawo do odstąpienia od umowy

1.1 Masz prawo odstąpić od niniejszej Umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

1.2 Masz prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy, a także w przypadku zawarcia umowy kupna, gdy ty lub twoja strona trzecia (inna niż przewoźnik) zaakceptuje towar.

1.3 W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy należy powiadomić Pharao Pictures sro, z siedzibą pod adresem Nováčkova 346/58, 614 00, Brno, o odstąpieniu od niniejszej umowy, numer identyfikacyjny: 29351332, w formie jednostronnego aktu prawnego (na przykład usługi lub faks). Możesz skorzystać z załączonego formularza odstąpienia od umowy, ale to nie jest twoja odpowiedzialność.

1.4 Aby zachować zgodność z okresem odstąpienia, wystarczy wysłać wycofanie przed końcem odpowiedniego okresu.


2. Konsekwencje wycofania się

2.1 W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy, zwrócimy się do Ciebie bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o odstąpieniu, wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów poniesionych w wyniku Wybrana metoda dostawy, która różni się od najtańszej standardowej dostawy oferowanej przez nas). W przypadku zwrotów użyjemy tego samego instrumentu płatniczego, którego użyto do zainicjowania pierwszej transakcji, chyba że wyraźnie określono inaczej. W żadnym wypadku nie poniesiesz dodatkowych kosztów. Zwrócimy pieniądze dopiero po otrzymaniu zwróconego towaru lub po udowodnieniu, że odesłałeś towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

2.2 Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do zrozumienia charakteru i cech towarów, w tym ich funkcjonalności.

2.3 Jeśli zażądałeś, aby usługa rozpoczęła się w okresie odstąpienia, zapłacisz nam kwotę proporcjonalną do zakresu świadczonych usług, dopóki nie poinformujesz nas o odstąpieniu w porównaniu z całkowitym zakresem określonych usług w umowie.

Formularz pobierania: przykładowy formularz odstąpienia od umowy

 

Reklamacje, gwarancja, serwis

 • Okres gwarancji na wady dostarczonego towaru zaczyna biec od dnia wydania towaru kupującemu. Sprzedawca gwarantuje jakość i kompletność dostawy. Okres gwarancji na towar wynosi 24 miesiące. Okres gwarancji na artykuły spożywcze o okresie trwałości 12 miesięcy od daty produkcji wynosi 12 miesięcy.

 • Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie po dostawie do sprawdzenia u przewoźnika stanu przesyłki (liczby paczek, integralności taśmy lub, przeciwnie, przyklejenia taśmy nośnej, uszkodzenia pudełka itp.).

 • Jeśli przesyłka jest widocznie przewrócona, zdeformowana, podarta lub oklejona taśmą przewoźnika, kupujący powinien poprosić obecnego kierowcę firmy transportowej o odnotowanie tych faktów w raporcie odbioru. Jest to tak zwane przejęcie z zastrzeżeniem. Kupujący powiadomi przewoźnika o swoich zastrzeżeniach dotyczących przesyłki i poprosi o ich odnotowanie w protokole przekazania. Uwaga na temat każdego uszkodzonego opakowania jest bardzo ważna! Jeżeli po rozpakowaniu przesyłki z podaną rezerwacją (np. Paczka uszkodzona / wgnieciona) kupujący odkryje uszkodzenie towaru, uwzględnienie rezerwacji będzie ważne dla potwierdzenia roszczenia. Jeśli kupujący przyjmie paczkę bez zastrzeżeń, a następnie znajdzie uszkodzony towar i paczkę, taka reklamacja nie zostanie uwzględniona.

 • W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, Kupujący musi powiadomić Sprzedawcę o takich faktach za pomocą ogólnie obowiązujących środków komunikacji lub osobiście. Jeżeli do oceny uszkodzenia przesyłki wymagany jest zapis wizualny lub inna dokumentacja, należy skorzystać z dowolnego pisemnego kontaktu, z szybszym i preferowanym elektronicznym - info@nasypanej.cz. Dokumentacja i wideo muszą zostać wysłane bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż 3 dni po otrzymaniu towaru. Załączenie wiadomości e-mail musi zawierać dokładną dokumentację przesyłki ze zdjęciami (opakowanie, w tym etykietę wysyłkową, wkładkę, własne uszkodzone towary), zapis statusu przesyłki wraz z kopią dowodu zapłaty. Następnie skontaktujemy się z Tobą i wszczniemy postępowanie w sprawie odszkodowania.

  Pobierz formularz: przykładowy formularz roszczenia

 

Aby dostarczyć towary inne niż zamówione:

 • Jeżeli kupujący podejrzewa, w zależności od znacząco różnej wagi dostarczonej przesyłki, w porównaniu z zamówionym towarem, że może to być błąd / wymiana przesyłki itp., Nie przyjmuje przesyłki i prosi kierowcę o umieszczenie jej w magazynie. Kupujący natychmiast skontaktuje się ze sprzedawcą pod adresem info@nasypanej.cz i poprosi o sprawdzenie sytuacji.
 • W przypadku, gdy kupujący przyjmuje paczkę i po otwarciu dowiaduje się, że otrzymał inne zamówienie / inne towary, produkty NIE OTWIERAJĄ lub ich opakowanie nie narusza inaczej. Wszystko jest dokładnie udokumentowane fotografiami (pudełko wraz z etykietą wysyłkową, fakturą, zawartością paczki - towar własny). Następnie niezwłocznie skontaktuje się z adresem e-mail info@nasypanej.cz, a także prześle wszystkie zdjęcia i dokumenty. Sprzedawca skontaktuje się następnie z Kupującym, aby rozwiązać zamianę. W podobnych przypadkach zazwyczaj zwraca się do kierowcy za błędnie dostarczone przesyłki, a następnie zapewnia ich prawidłową dostawę. Dlatego naprawdę ważne jest, aby nie otwierać poszczególnych produktów. W przeciwnym razie kupujący zostanie obciążony kosztami za otwarte produkty.
 • Jeżeli w przesyłce brakuje jakiejkolwiek części zamówionego i płatnego towaru, Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu. Sprzedawca prześledzi i skontroluje wszystko, aw przypadku uzasadnionego roszczenia zaproponuje metodę odszkodowania.

Brno, 17.3.2020