Obchodné oznámenie

Súhlasím, aby mi spoločnosť Pharao Pictures sro, IČO: 29351332, DIČ: CZ29351332, so sídlom Nováčkova 346/58, 61400, Brno, zápis v OR, ev .: C 74487 vedená u krajského súdu v Brne (ďalej len "Predávajúci "), prostredníctvom elektronických prostriedkov zasielala obchodné oznámenia, v zmysle zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v znení neskorších prepisov a zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov ao zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, najmä oznámenie týkajúce sa ponuky tovaru Predávajúceho.

Za účelom zasielania obchodných oznámení udeľujem Predávajúcemu v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlas so spracovaním osobných údajov, a to konkrétne e-mailové adresy. Tento súhlas udeľujem ako plne svojprávna fyzická osoba, alebo právnická osoba, prípadne podnikajúca fyzická osoba.

Súhlas sa zasielam obchodných oznámení a so spracovaním osobných údajov na tento účel udeľujem dobrovoľne, a to na obdobie do odvolania môjho súhlasu, najdlhšie však na dobu 5 rokov.

Predávajúci neposkytne ani žiadnym spôsobom nesprístupní získané osobné údaje na základe tohto súhlasu tretej osobe bez môjho súhlasu. Osobné údaje budú spracovávané automatizovane a v elektronickej podobe. Beriem na vedomie, že predávajúci je správcom osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Súhlas sa zasielam obchodných oznámení a / alebo so spracovaním osobných údajov možno kedykoľvek bezplatne odvolať, a to prostredníctvom webovej stránky Predávajúceho, zaslaním odvolania súhlasu na e-mailovú adresu Predávajúceho, e-mail: info@nasypanej.cz, alebo zaslaním na adresu Predávajúceho: Nováčkova 346/58, 61400, Brno. Beriem na vedomie, že odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho z tohto súhlasu.

Beriem na vedomie, že mám právo:

  • požadovať informáciu o spracovaní svojich osobných údajov a Predávajúci je povinný mi ju poskytnúť. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie;
  • požadovať od Predávajúceho vysvetlenie alebo požadovať, aby predávajúci odstránil takto vzniknutý stav (blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak zistím alebo sa domnievam, že predávajúci vykonáva spracovanie mojich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou môjho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania;
  • so svojimi oprávnenými žiadosťami sa obracať na Predávajúceho, a ak im Predávajúci nevyhovie tak na Úrad na ochranu osobných údajov, na ktorý sa však môžem obrátiť aj priamo;
  • žiadať Predávajúceho o aktualizáciu svojich osobných údajov;
  • na zabudnutia, potom čo súhlas bol odvolaný, ako aj právo na obmedzenie, opravu a prístup;
  • žiadať Predávajúceho o výmaz, alebo pseudonymizaci svojich osobných údajov.

Predávajúci a jeho poverenca pre ochranu osobných údajov možno v súvislosti s vyššie uvedeným kontaktovať:

  • na adrese: Nováčkova 346/58, 61400, Brno
  • e-mail: info@nasypanej.cz
  • telefón: +420603228641