Reklamácie a vrátenie

1. Všeobecné ustanovenia

 1. Reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovení zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka (ďalej len "NOZ") a zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len "tovar"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady (ďalej len "reklamácia").
 2. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok. Uzatvorením kúpnej zmluvy Kupujúci vyjadruje súhlas s Všeobecnými obchodnými podmienkami a s týmto Reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že je s nimi riadne oboznámený.
 3. Zákazníkom internetového obchodu je buď Kupujúci-spotrebiteľ v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len "Kupujúci - spotrebiteľ") alebo kupujúci-podnikateľ, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len "Kupujúci - podnikateľ"). Kupujúci-spotrebiteľ a kupujúci-podnikateľ sú ďalej spoločne označovaní ako "kupujúci".
 4. Predávajúci pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Predávajúci je podnikateľom, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva Kupujúcemu výrobky alebo služby.


2. Zodpovednosť Predávajúceho

 1. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že Tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä Predávajúci zodpovedá, že v čase, keď Kupujúci Tovar prevzal:
 • má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
 • sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa,
 • vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
 • je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a,
 • vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 1. Ku Tovar je prikladaný daňový doklad a k niektorým výrobkom záručný list. Ak nie je k Tovaru priložený záručný list, slúži na uplatnenie reklamácie daňový doklad.

 

Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy


1. Právo odstúpiť od zmluvy

1.1 Do 14 dní máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu.

1.2 Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni uzavretia zmluvy a v prípade uzavretia kúpnej zmluvy keď Vy alebo Vami určená tretia osoba (iná ako prepravca) prevezmete tovar.

1.3 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať spoločnosť Pharao Pictures sro, so sídlom Nováčkova 346/58, 614 00, Brno, identifikačné číslo: 29351332, formou jednostranného právneho rokovania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, alebo faxom). Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý však nie je povinnosťou.

1.4 Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenia od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.


2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

2.1 Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám došlo Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré sme od Vás dostali, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania nami ponúkaný). Pre vrátenie platieb použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili (a) pre pôvodnej transakcii, ak ste výslovne neurčil (a) inak. V žiadnom prípade sa Vám nevzniknú ďalšie náklady. Platbu vrátime až po obdržaní vráteného tovaru alebo preukážete-li, že ste tovar odoslal (a) späť, podľa toho, čo nastane skôr.

2.2 znášate priame náklady spojené s vrátením tovaru. Zodpovedáte iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na zistenie povahy a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

2.3 Ak ste požiadal (a), aby poskytovanie služieb začalo počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, zaplatíte nám sumu úmernú rozsahu poskytnutých služieb do doby, kedy ste nás informoval (a) o odstúpení od zmluvy, a to v porovnaní s celkovým rozsahom služieb stanoveným v zmluve.

Formulár na stiahnutie: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Reklamácia, záruka, servis

 • Záručná doba na vady dodaného tovaru začína plynúť odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu. Predávajúci poskytuje záruku za akosť a úplnosť dodávky. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Záručná doba na potraviny s dátumom minimálnej trvanlivosťou 12 mesiacov od dátumu výroby je 12 mesiacov.
 • Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíku, neporušenosť pásky či naopak prelepenie páskou dopravcu, poškodenie krabice a pod.).
 • Ak sa stane Vám, že zásielka príde viditeľne pomliaždený, zdeformovaná, natrhnutá, alebo prelepená páskou dopravcu, kupujúci by mal požiadať prítomného vodiča prepravnej spoločnosti o zaznamenanie týchto skutočností do protokolu pri preberaní. Ide o tzv. Prevzatí s výhradou. Kupujúci prepravcovi oznámi svoje výhrady k zásielke a požiada o ich spísanie do odovzdávacieho protokolu. Poznámka o akokoľvek poškodenom obale je veľmi dôležitá! Pokiaľ po rozbalení zásielky s uvedenou výhradou (napr: k poškodenému / promáčklému obale) kupujúci zistí škodu na tovar, bude uvedenie výhrady pre uznanie reklamácie dôležité. V prípade, že balík kupujúci prevezme bez výhrad a následne zistí poškodený tovar a obal zásielky, nebude na takúto reklamáciu braný ohľad.
 • Pri zistení škody na zásielke musí kupujúci tieto skutočnosti oznámiť predávajúcemu všeobecne platným komunikačným prostriedkom, prípadne osobne. Ak sa pre posúdenie škôd na zásielke vyžaduje obrazový záznam či iná dokumentácia, využije sa ľubovoľného písomného styku, s tým že rýchlejší a preferovaný je ten elektronický - info@nasypanej.cz. Odoslanie dokumentácie a obrazového záznamu musí prebehnúť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru. Príloha e-mailu musí obsahovať dôkladné zdokumentovanie zásielky fotografiami (obal vrátane prepravného štítku, výstelka, vlastné poškodený tovar), zápis o stave zásielky spolu s kópiou dokladu o zaplatení. My sa s Vami následne spojíme a začneme riadenie náhrady škody.

Formulár na stiahnutie: Vzorový formulář pro uplatnění reklamace

 

Postup pri doručení iného tovaru, než bolo objednané:

 • Ak má kupujúci podľa výrazne rozdielne váhy doručeného balíka oproti objednanému tovaru podozrenie, že by mohlo ísť o omyl / zámenu balíku atď., Zásielku nepreberá a požiada vodiča o jej uložení na depe. Kupujúci potom bezodkladne skontaktujte predávajúceho na mailovej adrese info@nasypanej.cz a požiada o preverenie situácie.
 • V prípade, že balík kupujúci prevezme a po jeho otvorení zistí, že mu bola doručená iná objednávka / iný tovar, výrobky neotvára ani ich obaly inak NEPORUŠUJE. Všetko dôkladne zdokumentuje fotografiami (krabici vrátane prepravného štítku, faktúru, obsah balíka - teda vlastný tovar). Potom sa okamžite obráti na e-mailovú adresu info@nasypanej.cz a v prílohe zašle tiež všetky fotografie a podklady. Predávajúci kupujúceho následne skontaktuje s cieľom vyriešiť zámeny. V podobných prípadoch sa všeobecne vodiči vráti pre mylne doručenej zásielky a následne zariadi ich správne doručenie. Preto je naozaj dôležité jednotlivé výrobky neotvárať. V opačnom prípade budú kupujúcemu otvorené výrobky taktiež naúčtované.
 • Ak sa stane, že v zásielke chýba niektorá časť objednaného a uhradeného tovaru, kupujúci je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť. Predávajúci všetko spätne dohľadá a skontroluje a v prípade oprávnenej reklamácie navrhne spôsob náhrady.

 

V Brně dne 7.7.2021