Vzorový formulář pro uplatnění reklamace

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).   

Adresát (prodávající):    
Internetový obchod: www.nasypanej.cz     
Společnost: Pharao Pictures s.r.o.     
Se sídlem: Nováčkova 346/58, 614 00, Brno     
IČ: 29351332; DIČ: CZ29351332    
E-mailová adresa: info@nasypanej.cz     
Telefonní číslo: +420 603 228 641     


Spotřebitel:     
Moje jméno a příjmení:              
Moje adresa:                                
Můj telefon a e-mail:                  

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)   
Vážení,   
dne (*)  jsem ve Vašem obchodě (*)  vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat). Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji o opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů).  Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).    
 

  1. Datum objednání(*)/datum obdržení(*)     
  2. Číslo objednávky:     
  3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
    a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)(*)     
  4. Jméno a příjmení spotřebitele:     
  5. Adresa spotřebitele:     
  6. Email:     
  7. Telefon:     


(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.      
(zde vyplňte místo) Dne (zde doplňte datum)     

                                  (podpis)
______________________________________  
    
             Jméno a příjmení spotřebitele    
Seznam příloh:    

  1. Faktura za objednané zboží č. (*)      

Obecná poučení k uplatnění reklamace      
Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.     
Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.     
Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.     
Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.